TV spot

OVLÁDAJME KAŽDÚ KVAPKU

Poraďte sa o probléme s únikom moču

Chcem položiť otázku »

<p><strong>Prečo je nevyhnutné zadať váš e-mail?</strong></p> <p>Vaša otázka po odoslaní nebude zobrazená na stránke, ale doručená priamo dr. Smolíkovi. Ten vám odpoveď odošle priamo na vášu e-mailovú adresu.</p>

Informácie o ochrane osobných údajov

Aktualizované dňa 25. 5. 2018

Radi by sme sa ubezpečili, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov viete, aké osobné údaje o vás získavame prostredníctvom komunikácie so spoločnosťou VULM s.r.o., so sídlom Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, IČO: 50094602, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 108112/B ("VULM"), akým spôsobom ich používame, a tiež ako zachovávame ich bezpečnosť. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov pokrýva nasledujúce témy:

 • aké osobné údaje o Vás získavame;
 • ako spracúvame Vaše osobné údaje;
 • na základe čoho spracúvame Vaše osobné údaje;
 • ako dlho uchovávame Vaše osobné informácie;
 • zdieľanie Vašich osobných údajov s ostatnými a ich prenos mimo Vašej domovskej krajiny;
 • ochrana Vašich osobných údajov;
 • Vaše práva;
 • čo urobiť v prípade, ak si neželáte poskytnúť Vaše osobné údaje a
 • ako používame súbory cookies a ďalšie informácie.

Toto oznámenie priebežne aktualizujeme. Odporúčame, aby ste pravidelne sledovali jeho aktualizácie. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZÍSKAVAME?

Osobné údaje, ktoré o vás získavame pri používaní tohto webového sídla a stránky, zahŕňajú: Údaje, ktoré nám poskytnete, ako napríklad:

 • Vaše meno a kontaktné údaje;
 • VULM údaje z prihlasovacích formulárov; a
 • údaje, ktoré nám poskytnete pri účasti v prieskumoch. Technické údaje, napr. prostredníctvom použitia súborov cookies, ako sú
 • údaje o Vašej aktivite na tejto webovej stránke, napr. pri vypĺňaní údajov vo formulároch;
 • údaje pri opakovanej návšteve tejto webovej stránky, spolu s údajmi o používanom prehliadači a operačnom systéme, čase návštevy, navštívených stránkach, označených URL odkazoch, vašej IP adrese a tiež navštívených stránkach pred a po návšteve tejto stránky ;
 • ”tracking pixels” sociálnych médií umožňujúce platformám ako Facebook komunikovať s touto webovou stránkou a poskytovať spätnú väzbu o Vašej činnosti; a
 • údaje o vašom zariadení, vrátane identifikátora zariadenia, hardverového modelu, operačného systému a jeho verzie, a údaje o mobilnej sieti. Osobné údaje získané monitorovaním iných webových stránok môžu tiež obsahovať vaše verejné osobné údaje: napríklad monitorovaním diskusií na verejných platformách, prostredníctvom ktorých sledujeme všeobecnú verejnú mienku o farmaceutickom priemysle. Môžeme tiež kombinovať údaje pochádzajúce z rôznych zdrojov. Osobné údaje z hlásení o možných vedľajších účinkoch niektorého z našich produktov môžu tiež obsahovať vaše údaje, ako napríklad pohlavie, dátum narodenia a údaje o vašom zdravotnom stave.

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše údaje spracúvame na nasledujúce účely: Poskytovania informácií a služieb, vrátane:

 • tlačových správ;
 • pracovných ponúk;
 • finančných výsledkov; a
 • tipov, užitočných informácií a marketingovej komunikácie súvisiacej s našimi produktami a službami. Na marketingové účely vždy s Vašim súhlasom tak, ako to vyžaduje zákon. Kontaktu a komunikácie, vrátane:
 • odpovedí na Vaše žiadosti (napríklad žiadosť o zamestnanie); a
 • poskytovania dôležitých upozornení a aktualizácií, ako sú napríklad zmeny našich podmienok a pravidiel, upozornení týkajúcich sa bezpečnosti a administratívnych správ. Prevádzkovania činnosti spoločnosti, vrátane:
 • odpovede alebo reakcie v súvislosti s hlásením o možných vedľajších účinkoch našich produktov, a sledovania bezpečnosti našich produktov;
 • dodržiavania príslušných zákonov, predpisov a usmernení;
 • dodržiavania alebo splnenia požiadaviek regulačných orgánov, vlád, súdov a orgánov činných v trestnom konaní a
 • vyšetrovania a prijímania opatrení proti nezákonnému a škodlivému správaniu používateľov. Skvalitnenia našej každodennej činnosti, predovšetkým:
 • na interné účely, akými sú audit, analýza údajov;
 • skvalitnením našich produktov a služieb ako aj vzájomnej komunikácie; a
 • (prípadne) v súvislosti s aktualizáciou vašich kontaktných údajov.

NA ZÁKLADE ČOHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Právo o ochrane osobných údajov stanovuje niekoľko dôvodov, na základe ktorých VULM môže spracúvať a používať vaše osobné údaje. VULM spracúva osobné údaje:

 • Na legitímne obchodné účely: Vaše osobné údaje spracúvame za účelom osobnejšej a cielenejšej komunikácie, a tiež na zefektívnenie spôsobu zdieľania skúseností s produktmi a službami spoločnosti VULM. Tieto údaje nám pomáhajú skvalitňovať poskytované služby a minimalizovať nedostatky.
 • Pri plnení zmluvných záväzkov: za účelom dodania požadovaného produktu alebo poskytnutia služby spoločnosť VULM môže spracúvať vaše osobné údaje.
 • Za účelom dodržiavania zákonom stanovených povinností a požiadaviek: Spoločnosť VULM považuje za dôležité, aby bola schopná dodržiavať zákony, predpisy a usmernenia, ako aj ďalšie požiadavky v súvislosti so spracúvaním údajov, nakoľko ovplyvňujú spôsob, akým riadi VULM svoju obchodnú činnosť a umožňuje jej vytvárať čo možno najbezpečnejšie produkty a služby.

Na základe udeleného súhlasu: V niektorých prípadoch Vás VULM požiada o udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely. Viac o vašich právach nájdete v časti "Vaše práva".

AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budeme vždy uchovávať počas lehoty vyžadovanej zákonom, a podľa potreby VULM v súvislosti s právnym konaním alebo vyšetrovaním. V ostatných prípadoch VULM uchováva Vaše osobné údaje:

 • podľa potreby a na obdobie, aby Vám bol umožnený prístup k požadovaným službám; v prípadoch, keď ste VULM kontaktovali s otázkou alebo žiadosťou, a to na obdobie potrebné na zodpovedanie vašej otázky alebo vybavenie žiadosti.

ZDIEĽANIE VAŠICH ÚDAJOV S OSTATNÝMI A ICH PRENOS MIMO DOMOVSKEJ KRAJINY

VULM môže zdieľať Vaše osobné údaje s: s týmito dôveryhodnými tretími stranami:

 • so zástupcami a dodávateľmi VULM vrátane poskytovateľov technologických služieb - dátových analýz, hostingu a technickej podpory;
 • s odbornými poradcami, audítormi alebo obchodnými partnermi VULM;
 • regulačnými orgánmi, vládami a orgánmi činnými v trestnom konaní a
 • s ďalšími tretími stranami v súvislosti s reorganizáciou celej spoločnosti alebo akejkoľvek jej časti. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané spoločnosťou VULM a ďalšími dôveryhodnými dodávateľmi mimo vášho domovského sídla, a to aj v krajinách, kde zákony o ochrane osobných údajov nemusia byť ekvivalentné alebo rovnako ochranné ako zákony vo Vašej domovskej krajine. V súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a súkromia zavádzame vhodné opatrenia, aby sme zabezpečili, že Vaše osobné údaje zostanú chránené a zabezpečené, keď sa prenášajú mimo vašej domovskej krajiny. Tieto opatrenia zahŕňajú dohody o prenose údajov, ktorými sa vykonávajú štandardné ustanovenia o ochrane údajov alebo záväzné firemné pravidlá spoločnosti VULM.

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, používaním, zverejnením, zmenou alebo zničením použijeme rôzne bezpečnostné opatrenia a technológie v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a súkromia. Ak napríklad spoločnosť VULM spolupracuje s nezávislým poskytovateľom služieb, tento poskytovateľ je starostlivo vybraný v súlade s pravidlami a postupmi spoločnosti VULM, ktoré zaväzujú nezávislého poskytovateľa služieb, aby používal príslušné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov Odosielanie údajov spoločnosti VULM prostredníctvom internetu alebo mobilnej telefónnej siete nemusí byť úplne bezpečné, a akýkoľvek takýto prenos je na vlastné riziko používateľa.

WEBOVÉ STRÁNKY MIMO VLASTNÍCTVA ALEBO KONTROLY VULM

VULM môže priebežne odkazovať na webové stránky alebo mobilné aplikácie mimo vlastníctva VULM alebo nad ktorými VULM nemá kontrolu, a preto sa na ne nevzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Ak sa rozhodnete používať alebo navštíviť takéto stránky, prečítajte si právne vyhlásenie a vyhlásenie o ochrane osobných údajov uvedené na každej takejto webovej stránke alebo mobilnej aplikácii za účelom oboznámenia sa so spôsobom ochrany osobných údajov.

VAŠE PRÁVA

Právo o ochrane osobných údajov Vám priznáva rôzne práva v súvislosti s ochranou osobných údajov. Máte právo:

 • požiadať spoločnosť VULM o prístup k Vašim osobným údajom, ktorými VULM disponuje;
 • požiadať o opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov;
 • požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov alebo namietať proti tomuto spracovaniu;
 • odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (v krajinách, kde spoločnosť VULM spracováva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu);
 • požiadať o prijatie alebo prenos osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti VULM, do inej organizácie v strojovo čitateľnej forme a
 • podať sťažnosť miestnemu orgánu dohľadu, ak dôjde k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov alebo ak ste v dôsledku nezákonného spracovania vašich osobných údajov utrpeli ujmu. Pri uplatňovaní svojich práv nás, prosím, kontaktuje prostredníctvom kontaktných údajov v časti Kontakt.

AK SI NEŽELÁTE POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vždy sa môžete rozhodnúť, že neposkytnete Vaše osobné údaje spoločnosti VULM. Ak máte námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov, alebo ste udelili VULM súhlas so spracúvaním údajov a želáte si súhlas odvolať, spoločnosť VULM bude túto voľbu rešpektovať v súlade so svojimi právnymi povinnosťami. Môže to však znamenať, že nebudeme schopní spracúvať Vaše údaje tak, ako je opísané v časti “ako spracúvame Vaše osobné údaje” uvedenej vyššie, alebo to môže znamenať, že nebudete môcť používať naše služby a produkty.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak máte otázky alebo dotazy týkajúce sa tohto dokumentu, alebo v prípade uplatňovania svojich práv, prosíme obráťte sa na spoločnosť VULM prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.
VULM s.r.o.
Tuhovská 18, 831 06 Bratislava
Email: info@vulm.sk
Tel. +421 2 32 18 11 11

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť VULM.

Rozprávať sa o probléme s únikom moču nemusí byť vždy príjemné, avšak diskutovať na túto tému je viac ako dôležité. Navzájom si tak pomáhame zbaviť sa ostychu či už pred svojimi priateľmi, blízkymi alebo lekárom a lekárnikom. Čím viac sa podelíme o svoje skúsenosti a položíme viac otázok odborníkom, tým viac sa nám odkryje problém a dozvieme sa návod na to aká jednoduchá cesta vedie k zlepšeniu.

Práve tu je priestor na kladenie vašich otázok priamo odborníkovi, ktorým je MUDr. Miroslav Smolík, špecialista na gynekológiu a pôrodníctvo, pôsobiaci v Ružinovskej poliklinike v Bratislave. Neváhajte mu opísať vašu skúsenosť, váš problém a dozviete sa cenné rady, ktoré pomôžu vám a aj ostatným ženám odstrániť vaše trápenie a znova si vychutnávať život ako predtým.

Na vaše otázky odpovedá gynekológ MUDr. Miroslav Smolík

MUDr. Miroslav Smolik

Pán doktor Miroslav Smolík, uznávaný špecialista a odborník je navyše veľmi príjemný človek s ľudským prístupom.

Portfólio jeho výkonov a poskytovania zdravotnej starostlivosti je široké, od praxe na ambulancii, prvého kontaktu s pacientkou, cez operačné zákroky až po pôrody. Už niekoľko rokov pracuje v gynekologicko-pôrodníckej ambulancii na Ružinovskej poliklinike v Bratislave. Ako atestovaný gynekológ a pôrodník pôsobí v rámci klinického operačného dňa taktiež v Gynekologicko-pôrodníckej nemocnici KOCH v Bratislave, kde vykonáva aj ústavné pohotovostné služby.

Ako sám hovorí, na záľuby neostáva veľa času, keďže jeho práca je preňho nielen povinnosťou ale aj napĺňaním životného poslania. Rád si však oddýchne v lese, na záhradke či na prechádzke so psom.

späť na začiatok »

pýtali ste sa

Akého lekára mám navštíviť ak mám problém s únikom moču?

V prípade úniku moču to závisí aj od príčiny, veku a anamnézy. Napríklad k úniku moču môže dôjsť aj vplyvom prechladnutia, vtedy je stav prechodný. V tomto prípade stačí samoliečba, alebo návšteva obvodného lekára. V prípade, že ide o dlhodobejší problém, nech už ide o stresovú alebo urgentnú inkontinenciu, je vhodné vyhľadať skôr špecialistu - ženy gynekológa alebo urológa, muži urológa. Každopádne netreba problém s únikom moču odkladať na neskôr. Čím skôr lekára navštívite, tým skôr sa problém podchytí a lekár navrhne liečbu.

Je možné, že sa u žien objaví problém s únikom moču už po 30tke? Je táto choroba dedičná?

U žien sa tento problém skutočne môže vyskytnúť už v relatívne mladom veku, môže to byť vplyvom rôznych faktorov ako sú pôrody, nadmerná fyzická záťaž, obezita, či operácie. Dedičnosť pri tomto ochorení nehrá až tak významnú úlohu.

Čo mám robiť aby sa prejavy inkontinencie nezhoršovali?

Je viacero možností, ako postupovať. V prvom rade je dôležité objasniť príčinu inkontinencie, a podľa toho sa zachovať. Môže ísť o infekciu močových ciest, stresovú inkontinenciu či urgentnú inkontinenciu. Vhodná je správna životospráva, redukcia váhy, manažment pitného režimu, cviky na posilnenie svaloviny panvového dna a v neposlednom rade existujú vhodné prípravky, ktoré napomáhajú moč udržať, napr. Incovenal. Je voľne dostupný v lekárňach, takže nie je potrebné opakovane chodiť pre recept k lekárovi. Ak sa stav nezlepšuje, odborné vyšetrenie je nevyhnutné a po ňom sa navrhne ďalší vhodný postup liečby.

Čo môžem robiť preto, aby sa spomalil nástup týchto ťažkostí, keď nechcem ísť na operáciu?

Určite redukovať všetky možné záťažové rizikové faktory ako je obezita, nesprávna nadmerná fyzická námaha, fajčenie, alkohol, opakované prechladnutia a infekcie močových ciest. Naopak sa snažiť nastoliť správny pitný režim, naučiť sa správne a včas chodiť močiť (tzv. manažment močenia), posilňovať vhodnými cvikmi svalovinu panvového dna, užívať prípravky vhodné na úpravu ťažkostí – môžete začať aj voľno predajnými prípravkami, ako je napríklad práve Incovenal, prípadne Vám môže lekár predpísať lieky, ktoré sa viažu na lekársky predpis. Výhodou výživového doplnku Incovenal je práve to, že nie je založený na hormonálnej báze, vďaka čomu nezaťažuje ďalšie orgány vášho tela.

Týka sa problém inkontinencie iba žien alebo sa objavuje aj u mužov?

Tento problém sa vyskytuje u žien aj u mužov. U mužov sa začína prejavovať skôr vo vyššom veku, súvisí napríklad s ochorením prostaty. U žien sa môže vzhľadom k odlišným anatomickým predispozíciám a niektorým osobitným faktorom (gravidita, pôrody, operácie na vnútornom genitále ženy) objaviť často aj v mladšom veku.

Kto je najviac ohrozený inkontinenciou? Muži, ženy, vek, váha...

Inkontinenciou sú ohrozené v podstate všetky vekové skupiny. Deti, dospelí, ženy, muži, seniori. Niektoré skupiny viac, niektoré menej. Svoju úlohu hrá iste aj vek, prekonané ochorenia, v neposlednom rade váha. Ženy po ťažkých pôrodoch, či obézni ľudia, sú postihnutí týmto symptómom viac ako ostatní. Na Slovensku je postihnutých ľahšou či ťažšou formou vyše 20 % populácie.

Aké typy inkontinencie rozlišujeme? Ako sa prejavujú jednotlivé typy inkontinencie?

Existuje viacero typov inkontinencie. Detská inkontinencia, stresová inkontinencia, urgentná inkontinencia, reflexná inkontinencia, extrauretrálna inkontinencia, inkontinencia z pretekania močového mechúra, prípadne rôzne zmiešané typy inkontinencie. Tiež hodnotíme úroveň postihnutia, teda stupeň inkontinencie. Prvý na najľahší, iba občasný. Druhý už hodnotíme ako častý, viackrát za deň. Tretí je najzávažnejší, hodnotíme ho v podstate ako trvalý, moč uniká cez deň aj v noci po ležiačky.

Najčastejšie v klinickej praxi sa vyskytujúcou formou sú stresové či urgentné typy inkontinencie.

späť na začiatok »