TV spot

OVLÁDAJME KAŽDÚ KVAPKU

incovenal klub – registrácia

Registráciou do Incovenal klubu automaticky získavate limitované balenie výživového doplnku INCOVENAL® comfort 10 tabliet ZADARMO a k tomu sprievodcu problematikou inkontinencie.

Členstvo v Incovenal klube vám zároveň prináša hodnotné informácie v oblasti inkontinencie a informácie o novinkách, súťažiach a prebiehajúcich akciách spoločnosti VULM.

Informácie o ochrane osobných údajov

Aktualizované dňa 25. 5. 2018

Radi by sme sa ubezpečili, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov viete, aké osobné údaje o vás získavame prostredníctvom komunikácie so spoločnosťou VULM s.r.o., so sídlom Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, IČO: 50094602, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 108112/B ("VULM"), akým spôsobom ich používame, a tiež ako zachovávame ich bezpečnosť. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov pokrýva nasledujúce témy:

 • aké osobné údaje o Vás získavame;
 • ako spracúvame Vaše osobné údaje;
 • na základe čoho spracúvame Vaše osobné údaje;
 • ako dlho uchovávame Vaše osobné informácie;
 • zdieľanie Vašich osobných údajov s ostatnými a ich prenos mimo Vašej domovskej krajiny;
 • ochrana Vašich osobných údajov;
 • Vaše práva;
 • čo urobiť v prípade, ak si neželáte poskytnúť Vaše osobné údaje a
 • ako používame súbory cookies a ďalšie informácie.

Toto oznámenie priebežne aktualizujeme. Odporúčame, aby ste pravidelne sledovali jeho aktualizácie. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZÍSKAVAME?

Osobné údaje, ktoré o vás získavame pri používaní tohto webového sídla a stránky, zahŕňajú: Údaje, ktoré nám poskytnete, ako napríklad:

 • Vaše meno a kontaktné údaje;
 • VULM údaje z prihlasovacích formulárov; a
 • údaje, ktoré nám poskytnete pri účasti v prieskumoch. Technické údaje, napr. prostredníctvom použitia súborov cookies, ako sú
 • údaje o Vašej aktivite na tejto webovej stránke, napr. pri vypĺňaní údajov vo formulároch;
 • údaje pri opakovanej návšteve tejto webovej stránky, spolu s údajmi o používanom prehliadači a operačnom systéme, čase návštevy, navštívených stránkach, označených URL odkazoch, vašej IP adrese a tiež navštívených stránkach pred a po návšteve tejto stránky ;
 • ”tracking pixels” sociálnych médií umožňujúce platformám ako Facebook komunikovať s touto webovou stránkou a poskytovať spätnú väzbu o Vašej činnosti; a
 • údaje o vašom zariadení, vrátane identifikátora zariadenia, hardverového modelu, operačného systému a jeho verzie, a údaje o mobilnej sieti. Osobné údaje získané monitorovaním iných webových stránok môžu tiež obsahovať vaše verejné osobné údaje: napríklad monitorovaním diskusií na verejných platformách, prostredníctvom ktorých sledujeme všeobecnú verejnú mienku o farmaceutickom priemysle. Môžeme tiež kombinovať údaje pochádzajúce z rôznych zdrojov. Osobné údaje z hlásení o možných vedľajších účinkoch niektorého z našich produktov môžu tiež obsahovať vaše údaje, ako napríklad pohlavie, dátum narodenia a údaje o vašom zdravotnom stave.

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše údaje spracúvame na nasledujúce účely: Poskytovania informácií a služieb, vrátane:

 • tlačových správ;
 • pracovných ponúk;
 • finančných výsledkov; a
 • tipov, užitočných informácií a marketingovej komunikácie súvisiacej s našimi produktami a službami. Na marketingové účely vždy s Vašim súhlasom tak, ako to vyžaduje zákon. Kontaktu a komunikácie, vrátane:
 • odpovedí na Vaše žiadosti (napríklad žiadosť o zamestnanie); a
 • poskytovania dôležitých upozornení a aktualizácií, ako sú napríklad zmeny našich podmienok a pravidiel, upozornení týkajúcich sa bezpečnosti a administratívnych správ. Prevádzkovania činnosti spoločnosti, vrátane:
 • odpovede alebo reakcie v súvislosti s hlásením o možných vedľajších účinkoch našich produktov, a sledovania bezpečnosti našich produktov;
 • dodržiavania príslušných zákonov, predpisov a usmernení;
 • dodržiavania alebo splnenia požiadaviek regulačných orgánov, vlád, súdov a orgánov činných v trestnom konaní a
 • vyšetrovania a prijímania opatrení proti nezákonnému a škodlivému správaniu používateľov. Skvalitnenia našej každodennej činnosti, predovšetkým:
 • na interné účely, akými sú audit, analýza údajov;
 • skvalitnením našich produktov a služieb ako aj vzájomnej komunikácie; a
 • (prípadne) v súvislosti s aktualizáciou vašich kontaktných údajov.

NA ZÁKLADE ČOHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Právo o ochrane osobných údajov stanovuje niekoľko dôvodov, na základe ktorých VULM môže spracúvať a používať vaše osobné údaje. VULM spracúva osobné údaje:

 • Na legitímne obchodné účely: Vaše osobné údaje spracúvame za účelom osobnejšej a cielenejšej komunikácie, a tiež na zefektívnenie spôsobu zdieľania skúseností s produktmi a službami spoločnosti VULM. Tieto údaje nám pomáhajú skvalitňovať poskytované služby a minimalizovať nedostatky.
 • Pri plnení zmluvných záväzkov: za účelom dodania požadovaného produktu alebo poskytnutia služby spoločnosť VULM môže spracúvať vaše osobné údaje.
 • Za účelom dodržiavania zákonom stanovených povinností a požiadaviek: Spoločnosť VULM považuje za dôležité, aby bola schopná dodržiavať zákony, predpisy a usmernenia, ako aj ďalšie požiadavky v súvislosti so spracúvaním údajov, nakoľko ovplyvňujú spôsob, akým riadi VULM svoju obchodnú činnosť a umožňuje jej vytvárať čo možno najbezpečnejšie produkty a služby.

Na základe udeleného súhlasu: V niektorých prípadoch Vás VULM požiada o udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely. Viac o vašich právach nájdete v časti "Vaše práva".

AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budeme vždy uchovávať počas lehoty vyžadovanej zákonom, a podľa potreby VULM v súvislosti s právnym konaním alebo vyšetrovaním. V ostatných prípadoch VULM uchováva Vaše osobné údaje:

 • podľa potreby a na obdobie, aby Vám bol umožnený prístup k požadovaným službám; v prípadoch, keď ste VULM kontaktovali s otázkou alebo žiadosťou, a to na obdobie potrebné na zodpovedanie vašej otázky alebo vybavenie žiadosti.

ZDIEĽANIE VAŠICH ÚDAJOV S OSTATNÝMI A ICH PRENOS MIMO DOMOVSKEJ KRAJINY

VULM môže zdieľať Vaše osobné údaje s: s týmito dôveryhodnými tretími stranami:

 • so zástupcami a dodávateľmi VULM vrátane poskytovateľov technologických služieb - dátových analýz, hostingu a technickej podpory;
 • s odbornými poradcami, audítormi alebo obchodnými partnermi VULM;
 • regulačnými orgánmi, vládami a orgánmi činnými v trestnom konaní a
 • s ďalšími tretími stranami v súvislosti s reorganizáciou celej spoločnosti alebo akejkoľvek jej časti. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané spoločnosťou VULM a ďalšími dôveryhodnými dodávateľmi mimo vášho domovského sídla, a to aj v krajinách, kde zákony o ochrane osobných údajov nemusia byť ekvivalentné alebo rovnako ochranné ako zákony vo Vašej domovskej krajine. V súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a súkromia zavádzame vhodné opatrenia, aby sme zabezpečili, že Vaše osobné údaje zostanú chránené a zabezpečené, keď sa prenášajú mimo vašej domovskej krajiny. Tieto opatrenia zahŕňajú dohody o prenose údajov, ktorými sa vykonávajú štandardné ustanovenia o ochrane údajov alebo záväzné firemné pravidlá spoločnosti VULM.

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, používaním, zverejnením, zmenou alebo zničením použijeme rôzne bezpečnostné opatrenia a technológie v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a súkromia. Ak napríklad spoločnosť VULM spolupracuje s nezávislým poskytovateľom služieb, tento poskytovateľ je starostlivo vybraný v súlade s pravidlami a postupmi spoločnosti VULM, ktoré zaväzujú nezávislého poskytovateľa služieb, aby používal príslušné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov Odosielanie údajov spoločnosti VULM prostredníctvom internetu alebo mobilnej telefónnej siete nemusí byť úplne bezpečné, a akýkoľvek takýto prenos je na vlastné riziko používateľa.

WEBOVÉ STRÁNKY MIMO VLASTNÍCTVA ALEBO KONTROLY VULM

VULM môže priebežne odkazovať na webové stránky alebo mobilné aplikácie mimo vlastníctva VULM alebo nad ktorými VULM nemá kontrolu, a preto sa na ne nevzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Ak sa rozhodnete používať alebo navštíviť takéto stránky, prečítajte si právne vyhlásenie a vyhlásenie o ochrane osobných údajov uvedené na každej takejto webovej stránke alebo mobilnej aplikácii za účelom oboznámenia sa so spôsobom ochrany osobných údajov.

VAŠE PRÁVA

Právo o ochrane osobných údajov Vám priznáva rôzne práva v súvislosti s ochranou osobných údajov. Máte právo:

 • požiadať spoločnosť VULM o prístup k Vašim osobným údajom, ktorými VULM disponuje;
 • požiadať o opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov;
 • požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov alebo namietať proti tomuto spracovaniu;
 • odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (v krajinách, kde spoločnosť VULM spracováva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu);
 • požiadať o prijatie alebo prenos osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti VULM, do inej organizácie v strojovo čitateľnej forme a
 • podať sťažnosť miestnemu orgánu dohľadu, ak dôjde k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov alebo ak ste v dôsledku nezákonného spracovania vašich osobných údajov utrpeli ujmu. Pri uplatňovaní svojich práv nás, prosím, kontaktuje prostredníctvom kontaktných údajov v časti Kontakt.

AK SI NEŽELÁTE POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vždy sa môžete rozhodnúť, že neposkytnete Vaše osobné údaje spoločnosti VULM. Ak máte námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov, alebo ste udelili VULM súhlas so spracúvaním údajov a želáte si súhlas odvolať, spoločnosť VULM bude túto voľbu rešpektovať v súlade so svojimi právnymi povinnosťami. Môže to však znamenať, že nebudeme schopní spracúvať Vaše údaje tak, ako je opísané v časti “ako spracúvame Vaše osobné údaje” uvedenej vyššie, alebo to môže znamenať, že nebudete môcť používať naše služby a produkty.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak máte otázky alebo dotazy týkajúce sa tohto dokumentu, alebo v prípade uplatňovania svojich práv, prosíme obráťte sa na spoločnosť VULM prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.
VULM s.r.o.
Tuhovská 18, 831 06 Bratislava
Email: info@vulm.sk
Tel. +421 2 32 18 11 11

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť VULM.

Informácie o pravidlách Incovenal klubu

Členstvo v Incovenal klube Vám prináša hodnotné informácie v oblasti inkontinencie a informácie o novinkách, súťažiach a prebiehajúcich akciách spoločnosti VULM s.r.o.

1. Organizátor Incovenal klubu

Organizátorom Incovenal klubu je spoločnosť VULM s.r.o., so sídlom Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, IČO: 50094602, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 108112/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „VULM“).

2. Výhody registrácie do Incovenal klubu

A) Odmena za registráciu do Incovenal klubu

Registráciou do Incovenal klubu automaticky získavate limitované balenie výživového doplnku Incovenal® comfort zadarmo a k tomu sprievodcu problematikou inkontinencie.

B) Získanie špeciálnej odmeny za registráciu v podobe balíčka VULM

(i) Program

Organizátor vytvoril pre záujemcov o registráciu na stránke www.incovenal.eu program odmeňovania balíčkom výživových doplnkov VULM každého 10. zaregistrovaného na stránke www.incovenal.eu do Incovenal klubu (ďalej len „Program“).

Do Programu Organizátora získať balíček VULM bude zapojená každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „Účastník“) a ktorá splní všetky podmienky Programu.

(ii) Doba trvania Programu

Program prebieha v termíne od 24.10.2014 do 31.12.2014 vrátanie (ďalej len „Obdobie“) na území Slovenskej republiky.

(iii) Podmienky a pravidlá Programu

Účastník sa môže Programu zúčastniť tak, že počas Obdobia sa úspešne zaregistruje na internetovej stránke www.incovenal.eu do Incovenal klubu a bude každou/každým desiatym zaregistrovaným Účastníkom. Organizátor v žiadnom prípade nie je zodpovedný za nezaregistrovanie sa spôsobené technickými poruchami na strane Účastníka, spôsobné osobou stranou, vis major (t.j. nepredvídateľnými okolnosťami) a pod. Organizátor má právo konečného posúdenia splnenia podmienok účasti v Programe jednotlivými Účastníkmi. Organizátor rovnako s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Programu.

Z Programu sú vylúčení všetci zamestnanci, spoločníci, štatutárne orgány a členovia štatutárnych orgánov Organizátora, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Blízke osoby“). V prípade, ak sa výhercom Programu stane takáto osoba a Organizátor sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, odmena v Programe jej nebude odovzdaná. V takom prípade odmenu dostane Účastník, ktorý sa zaregistruje časovo najbližšie za takouto Blízkou osobou. Uvedené nemá vplyv na poradie registrácie ostatných Účastníkov Programu.

(iv) Vyhodnotenie a odmeny

Účastníkom, ktorí sa platne zapojili do Programu počas Obdobia, a ktorí sa zaregistrovali na stránke www.incovenal.eu do Incovenal klubu vždy ako desiaty v poradí (ďalej len „Odmenení účastníci alebo jednotlivo ako „Odmenený účastník“) bude zaslaná odmena definovaná nižšie a to na korešpondenčnú adresu uvedenú pri zaregistrovaní na stránke www.incovenal.eu do Incovenal klubu (ďalej len „Korešpondenčná adresa“).

Odmenou v Programe a teda každý 10. zaregistrovaný získava balíček 5 vybraných výživových doplnkov VULM (ďalej len „Odmena“). Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o obsahu Odmeny.

Odmenení účastníci budú o Odmene informovaní Organizátorom e-mailom, ktorý uvedú pri zaregistrovaní na stránke www.incovenal.eu do Incovenal klubu. Odmena im bude odoslaná na Korešpondenčnú adresu, ktorú uvedú pri registrácii a to najneskôr do 1 (jedného) kalendárneho mesiaca od splnenia všetkých podmienok Programu. Poštovné spojené so zasielaním Odmien znáša Organizátor.
Organizátor nezodpovedná za uvedenie nesprávnej korešpondenčnej adresy Účastníkom Programu a nie je povinný zisťovať jeho správnu adresu. V prípade, ak sa Organizátorovi vráti Odmena zaslaná na Korešpondenčnú adresu s uvedením „adresát neznámy“, Organizátor nie je povinný zasielať Odmenu Účastníkovi opätovne a nárok na Odmenu mu zaniká. V prípade, ak si Účastník nepreberie Odmenu v odbernej lehote a tak sa zásielka s obsahom Odmeny vráti Organizátorovi ako „neprevzatá“ nárok na Odmenu zaniká.
O naložení s Odmenu v Programe, ktorá nebude z akýchkoľvek dôvodov odovzdaná Odmenenému účastníkovi, rozhodne s konečnou platnosťou Organizátor.

(v) Doplňujúce pravidlá

Účasťou v Programe vyjadruje Účastník svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami Programu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Účasť v Programe ani Odmeny nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá Programu, ako aj právo Program skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa Programu.

Účastník nespĺňajúci podmienky pre účasť v Programe a/alebo konajúci v rozpore s pravidlami Programu nebude do Programu zaradený. Ak sa ukáže, že sa takýto Účastník aj napriek uvedenému stal Účastníkom Programu a/alebo Odmeneným účastníkom v Programe, môže byť z Programu vylúčený (resp. vyradená) a nemá nárok na Odmenu, ktorá bez náhrady prepadá v prospech Organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť Účastníka z Programu, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že Účastník dosiahol účasť v Programe alebo výsledok v Programe podvodným konaním, alebo konaním v rozpore s pravidlami Programu, alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi. Toto rozhodnutie je konečné, bez možnosti odvolania.

Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace s Programom, najmä problémy pri prevádzke stránok Programu, vrátane problémov na strane iných subjektov.

Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Odmenami v Programe alebo v súvislosti s nimi. Odmeneným účastníkom nevzniká právo Odmeny reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo Odmeny podľa týchto pravidiel nahradiť inými Odmenami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty/počtu, ako aj meniť podmienky odovzdávania Odmien.

V prípade rozporu medzi pravidlami Programu alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch a textom týchto úplných pravidiel Programu, platí znenie týchto pravidiel.

V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách Programu, tieto zmeny budú uskutočnené písomne vo forme dodatku k týmto pravidlám Programu a zverejnené na internetovej stránke www.incovenal.eu. Účinnosť zmien podľa predchádzajúcej vety nastáva okamihom ich zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.

Úplné pravidlá Programu sú počas Obdobia k dispozícii na internetovej stránke www.incovenal.eu.

3. Platnosť pravidiel Incovenal klubu

Tieto pravidlá sú platné na území Slovenskej republiky.

4. Záver

Organizátor si vyhradzuje právo tieto pravidlá Incovenal klubu kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek zmeny budú zverejnené na stránke www.incovenal.eu.

DODATOK Č. 1
K PRAVIDLÁM INCOVENAL KLUBU
spoločnosti VULM s.r.o.

1. V pravidlám Incovenal klubu sa mení článok 2 písm. B) bod (ii) Doba trvania programu a znie nasledovne: „Program prebieha v termíne od 24.10.2014 do 30.09.2015 vrátane (ďalej len „Obdobie“) na území Slovenskej republiky“.

2. Ostatné ustanovenia Pravidiel Incovenal klubu ostávajú nezmenené.

„Program prebieha v termíne od 24.10.2014 do 30.09.2015 vrátane (ďalej len „Obdobie“) na území Slovenskej republiky“.

2. Ostatné ustanovenia Pravidiel Incovenal klubu ostávajú nezmenené.

DODATOK Č. 2
K PRAVIDLÁM INCOVENAL KLUBU
spoločnosti VULM s.r.o.

1. V pravidlách Incovenal klubu sa mení článok 2 písm. B) bod (ii) Doba trvania programu a znie nasledovne: „Program prebieha v termíne od 24.10.2014 do 31.12.2017 vrátane (ďalej len „Obdobie“) na území Slovenskej republiky“.

2. Ostatné ustanovenia Pravidiel Incovenal klubu ostávajú nezmenené.