TV spot

OVLÁDAJME KAŽDÚ KVAPKU

incovenal klub – registrácia

Registráciou do Incovenal klubu automaticky získavate limitované balenie výživového doplnku INCOVENAL® comfort 10 tabliet ZADARMO a k tomu sprievodcu problematikou inkontinencie.

Členstvo v Incovenal klube vám zároveň prináša hodnotné informácie v oblasti inkontinencie a informácie o novinkách, súťažiach a prebiehajúcich akciách spoločnosti VULM.

Informácie o ochrane osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako dotknutá osoba týmto dávam výslovný písomný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosti VULM s.r.o., so sídlom Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, IČO: 50094602, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 108112/B (ďalej len „VULM„), v rozsahu mojich osobných údajov: meno a priezvisko, vek e-mailové adresa a korešpondenčná adresa a to za účelom marketingových a obchodných aktivít VULM, vrátane zasielania obchodných oznamov (ako informácií, noviniek, letákov) týkajúcich sa výrobkov VULM a zasielania produktov VULM.

Súhlas je platný na dobu nevyhnutne potrebnú najviac na dobu 5 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať VULM o likvidáciu jej osobných údajov. VULM bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby taktiež v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne.

Podpisom tohto súhlasu potvrdzujem, že údaje poskytujem dobrovoľne, a že poskytnuté údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.

Informácie o pravidlách Incovenal klubu

Členstvo v Incovenal klube Vám prináša hodnotné informácie v oblasti inkontinencie a informácie o novinkách, súťažiach a prebiehajúcich akciách spoločnosti VULM s.r.o.

1. Organizátor Incovenal klubu

Organizátorom Incovenal klubu je spoločnosť VULM s.r.o., so sídlom Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, IČO: 50094602, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 108112/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „VULM“).

2. Výhody registrácie do Incovenal klubu

A) Odmena za registráciu do Incovenal klubu

Registráciou do Incovenal klubu automaticky získavate limitované balenie výživového doplnku Incovenal® comfort zadarmo a k tomu sprievodcu problematikou inkontinencie.

B) Získanie špeciálnej odmeny za registráciu v podobe balíčka VULM

(i) Program

Organizátor vytvoril pre záujemcov o registráciu na stránke www.incovenal.eu program odmeňovania balíčkom výživových doplnkov VULM každého 10. zaregistrovaného na stránke www.incovenal.eu do Incovenal klubu (ďalej len „Program“).

Do Programu Organizátora získať balíček VULM bude zapojená každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „Účastník“) a ktorá splní všetky podmienky Programu.

(ii) Doba trvania Programu

Program prebieha v termíne od 24.10.2014 do 31.12.2014 vrátanie (ďalej len „Obdobie“) na území Slovenskej republiky.

(iii) Podmienky a pravidlá Programu

Účastník sa môže Programu zúčastniť tak, že počas Obdobia sa úspešne zaregistruje na internetovej stránke www.incovenal.eu do Incovenal klubu a bude každou/každým desiatym zaregistrovaným Účastníkom. Organizátor v žiadnom prípade nie je zodpovedný za nezaregistrovanie sa spôsobené technickými poruchami na strane Účastníka, spôsobné osobou stranou, vis major (t.j. nepredvídateľnými okolnosťami) a pod. Organizátor má právo konečného posúdenia splnenia podmienok účasti v Programe jednotlivými Účastníkmi. Organizátor rovnako s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Programu.

Z Programu sú vylúčení všetci zamestnanci, spoločníci, štatutárne orgány a členovia štatutárnych orgánov Organizátora, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Blízke osoby“). V prípade, ak sa výhercom Programu stane takáto osoba a Organizátor sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, odmena v Programe jej nebude odovzdaná. V takom prípade odmenu dostane Účastník, ktorý sa zaregistruje časovo najbližšie za takouto Blízkou osobou. Uvedené nemá vplyv na poradie registrácie ostatných Účastníkov Programu.

(iv) Vyhodnotenie a odmeny

Účastníkom, ktorí sa platne zapojili do Programu počas Obdobia, a ktorí sa zaregistrovali na stránke www.incovenal.eu do Incovenal klubu vždy ako desiaty v poradí (ďalej len „Odmenení účastníci alebo jednotlivo ako „Odmenený účastník“) bude zaslaná odmena definovaná nižšie a to na korešpondenčnú adresu uvedenú pri zaregistrovaní na stránke www.incovenal.eu do Incovenal klubu (ďalej len „Korešpondenčná adresa“).

Odmenou v Programe a teda každý 10. zaregistrovaný získava balíček 5 vybraných výživových doplnkov VULM (ďalej len „Odmena“). Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o obsahu Odmeny.

Odmenení účastníci budú o Odmene informovaní Organizátorom e-mailom, ktorý uvedú pri zaregistrovaní na stránke www.incovenal.eu do Incovenal klubu. Odmena im bude odoslaná na Korešpondenčnú adresu, ktorú uvedú pri registrácii a to najneskôr do 1 (jedného) kalendárneho mesiaca od splnenia všetkých podmienok Programu. Poštovné spojené so zasielaním Odmien znáša Organizátor.
Organizátor nezodpovedná za uvedenie nesprávnej korešpondenčnej adresy Účastníkom Programu a nie je povinný zisťovať jeho správnu adresu. V prípade, ak sa Organizátorovi vráti Odmena zaslaná na Korešpondenčnú adresu s uvedením „adresát neznámy“, Organizátor nie je povinný zasielať Odmenu Účastníkovi opätovne a nárok na Odmenu mu zaniká. V prípade, ak si Účastník nepreberie Odmenu v odbernej lehote a tak sa zásielka s obsahom Odmeny vráti Organizátorovi ako „neprevzatá“ nárok na Odmenu zaniká.
O naložení s Odmenu v Programe, ktorá nebude z akýchkoľvek dôvodov odovzdaná Odmenenému účastníkovi, rozhodne s konečnou platnosťou Organizátor.

(v) Doplňujúce pravidlá

Účasťou v Programe vyjadruje Účastník svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami Programu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Účasť v Programe ani Odmeny nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá Programu, ako aj právo Program skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa Programu.

Účastník nespĺňajúci podmienky pre účasť v Programe a/alebo konajúci v rozpore s pravidlami Programu nebude do Programu zaradený. Ak sa ukáže, že sa takýto Účastník aj napriek uvedenému stal Účastníkom Programu a/alebo Odmeneným účastníkom v Programe, môže byť z Programu vylúčený (resp. vyradená) a nemá nárok na Odmenu, ktorá bez náhrady prepadá v prospech Organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť Účastníka z Programu, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že Účastník dosiahol účasť v Programe alebo výsledok v Programe podvodným konaním, alebo konaním v rozpore s pravidlami Programu, alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi. Toto rozhodnutie je konečné, bez možnosti odvolania.

Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace s Programom, najmä problémy pri prevádzke stránok Programu, vrátane problémov na strane iných subjektov.

Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Odmenami v Programe alebo v súvislosti s nimi. Odmeneným účastníkom nevzniká právo Odmeny reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo Odmeny podľa týchto pravidiel nahradiť inými Odmenami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty/počtu, ako aj meniť podmienky odovzdávania Odmien.

V prípade rozporu medzi pravidlami Programu alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch a textom týchto úplných pravidiel Programu, platí znenie týchto pravidiel.

V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách Programu, tieto zmeny budú uskutočnené písomne vo forme dodatku k týmto pravidlám Programu a zverejnené na internetovej stránke www.incovenal.eu. Účinnosť zmien podľa predchádzajúcej vety nastáva okamihom ich zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.

Úplné pravidlá Programu sú počas Obdobia k dispozícii na internetovej stránke www.incovenal.eu.

3. Platnosť pravidiel Incovenal klubu

Tieto pravidlá sú platné na území Slovenskej republiky.

4. Záver

Organizátor si vyhradzuje právo tieto pravidlá Incovenal klubu kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek zmeny budú zverejnené na stránke www.incovenal.eu.

DODATOK Č. 1
K PRAVIDLÁM INCOVENAL KLUBU
spoločnosti VULM s.r.o.

1. V pravidlám Incovenal klubu sa mení článok 2 písm. B) bod (ii) Doba trvania programu a znie nasledovne: „Program prebieha v termíne od 24.10.2014 do 30.09.2015 vrátane (ďalej len „Obdobie“) na území Slovenskej republiky“.

2. Ostatné ustanovenia Pravidiel Incovenal klubu ostávajú nezmenené.

„Program prebieha v termíne od 24.10.2014 do 30.09.2015 vrátane (ďalej len „Obdobie“) na území Slovenskej republiky“.

2. Ostatné ustanovenia Pravidiel Incovenal klubu ostávajú nezmenené.

DODATOK Č. 2
K PRAVIDLÁM INCOVENAL KLUBU
spoločnosti VULM s.r.o.

1. V pravidlách Incovenal klubu sa mení článok 2 písm. B) bod (ii) Doba trvania programu a znie nasledovne: „Program prebieha v termíne od 24.10.2014 do 31.12.2017 vrátane (ďalej len „Obdobie“) na území Slovenskej republiky“.

2. Ostatné ustanovenia Pravidiel Incovenal klubu ostávajú nezmenené.