TV spot

OVLÁDAJME KAŽDÚ KVAPKU

Poraďte se o problému s únikem moči

Chci položit otázku »

<p><strong>Proč je nutné zadat váš e-mail? </strong> </p>      <p>Vaše otázka po odeslání nebude zobrazena na stránce, ale doručena přímo dr. Smolíkovi. Ten vám odpověď odešle přímo na Vaši e-mailovou adresu. </p>

Informace o ochraně osobních údajů

Aktualizované dňa 25. 5. 2018

Radi by sme sa ubezpečili, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov viete, aké osobné údaje o vás získavame prostredníctvom komunikácie so spoločnosťou VULM s.r.o., so sídlom Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, IČO: 50094602, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 108112/B ("VULM"), akým spôsobom ich používame, a tiež ako zachovávame ich bezpečnosť. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov pokrýva nasledujúce témy:

 • aké osobné údaje o Vás získavame;
 • ako spracúvame Vaše osobné údaje;
 • na základe čoho spracúvame Vaše osobné údaje;
 • ako dlho uchovávame Vaše osobné informácie;
 • zdieľanie Vašich osobných údajov s ostatnými a ich prenos mimo Vašej domovskej krajiny;
 • ochrana Vašich osobných údajov;
 • Vaše práva;
 • čo urobiť v prípade, ak si neželáte poskytnúť Vaše osobné údaje a
 • ako používame súbory cookies a ďalšie informácie.

Toto oznámenie priebežne aktualizujeme. Odporúčame, aby ste pravidelne sledovali jeho aktualizácie. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZÍSKAVAME?

Osobné údaje, ktoré o vás získavame pri používaní tohto webového sídla a stránky, zahŕňajú: Údaje, ktoré nám poskytnete, ako napríklad:

 • Vaše meno a kontaktné údaje;
 • VULM údaje z prihlasovacích formulárov; a
 • údaje, ktoré nám poskytnete pri účasti v prieskumoch. Technické údaje, napr. prostredníctvom použitia súborov cookies, ako sú
 • údaje o Vašej aktivite na tejto webovej stránke, napr. pri vypĺňaní údajov vo formulároch;
 • údaje pri opakovanej návšteve tejto webovej stránky, spolu s údajmi o používanom prehliadači a operačnom systéme, čase návštevy, navštívených stránkach, označených URL odkazoch, vašej IP adrese a tiež navštívených stránkach pred a po návšteve tejto stránky ;
 • ”tracking pixels” sociálnych médií umožňujúce platformám ako Facebook komunikovať s touto webovou stránkou a poskytovať spätnú väzbu o Vašej činnosti; a
 • údaje o vašom zariadení, vrátane identifikátora zariadenia, hardverového modelu, operačného systému a jeho verzie, a údaje o mobilnej sieti. Osobné údaje získané monitorovaním iných webových stránok môžu tiež obsahovať vaše verejné osobné údaje: napríklad monitorovaním diskusií na verejných platformách, prostredníctvom ktorých sledujeme všeobecnú verejnú mienku o farmaceutickom priemysle. Môžeme tiež kombinovať údaje pochádzajúce z rôznych zdrojov. Osobné údaje z hlásení o možných vedľajších účinkoch niektorého z našich produktov môžu tiež obsahovať vaše údaje, ako napríklad pohlavie, dátum narodenia a údaje o vašom zdravotnom stave.

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše údaje spracúvame na nasledujúce účely: Poskytovania informácií a služieb, vrátane:

 • tlačových správ;
 • pracovných ponúk;
 • finančných výsledkov; a
 • tipov, užitočných informácií a marketingovej komunikácie súvisiacej s našimi produktami a službami. Na marketingové účely vždy s Vašim súhlasom tak, ako to vyžaduje zákon. Kontaktu a komunikácie, vrátane:
 • odpovedí na Vaše žiadosti (napríklad žiadosť o zamestnanie); a
 • poskytovania dôležitých upozornení a aktualizácií, ako sú napríklad zmeny našich podmienok a pravidiel, upozornení týkajúcich sa bezpečnosti a administratívnych správ. Prevádzkovania činnosti spoločnosti, vrátane:
 • odpovede alebo reakcie v súvislosti s hlásením o možných vedľajších účinkoch našich produktov, a sledovania bezpečnosti našich produktov;
 • dodržiavania príslušných zákonov, predpisov a usmernení;
 • dodržiavania alebo splnenia požiadaviek regulačných orgánov, vlád, súdov a orgánov činných v trestnom konaní a
 • vyšetrovania a prijímania opatrení proti nezákonnému a škodlivému správaniu používateľov. Skvalitnenia našej každodennej činnosti, predovšetkým:
 • na interné účely, akými sú audit, analýza údajov;
 • skvalitnením našich produktov a služieb ako aj vzájomnej komunikácie; a
 • (prípadne) v súvislosti s aktualizáciou vašich kontaktných údajov.

NA ZÁKLADE ČOHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Právo o ochrane osobných údajov stanovuje niekoľko dôvodov, na základe ktorých VULM môže spracúvať a používať vaše osobné údaje. VULM spracúva osobné údaje:

 • Na legitímne obchodné účely: Vaše osobné údaje spracúvame za účelom osobnejšej a cielenejšej komunikácie, a tiež na zefektívnenie spôsobu zdieľania skúseností s produktmi a službami spoločnosti VULM. Tieto údaje nám pomáhajú skvalitňovať poskytované služby a minimalizovať nedostatky.
 • Pri plnení zmluvných záväzkov: za účelom dodania požadovaného produktu alebo poskytnutia služby spoločnosť VULM môže spracúvať vaše osobné údaje.
 • Za účelom dodržiavania zákonom stanovených povinností a požiadaviek: Spoločnosť VULM považuje za dôležité, aby bola schopná dodržiavať zákony, predpisy a usmernenia, ako aj ďalšie požiadavky v súvislosti so spracúvaním údajov, nakoľko ovplyvňujú spôsob, akým riadi VULM svoju obchodnú činnosť a umožňuje jej vytvárať čo možno najbezpečnejšie produkty a služby.

Na základe udeleného súhlasu: V niektorých prípadoch Vás VULM požiada o udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely. Viac o vašich právach nájdete v časti "Vaše práva".

AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budeme vždy uchovávať počas lehoty vyžadovanej zákonom, a podľa potreby VULM v súvislosti s právnym konaním alebo vyšetrovaním. V ostatných prípadoch VULM uchováva Vaše osobné údaje:

 • podľa potreby a na obdobie, aby Vám bol umožnený prístup k požadovaným službám; v prípadoch, keď ste VULM kontaktovali s otázkou alebo žiadosťou, a to na obdobie potrebné na zodpovedanie vašej otázky alebo vybavenie žiadosti.

ZDIEĽANIE VAŠICH ÚDAJOV S OSTATNÝMI A ICH PRENOS MIMO DOMOVSKEJ KRAJINY

VULM môže zdieľať Vaše osobné údaje s: s týmito dôveryhodnými tretími stranami:

 • so zástupcami a dodávateľmi VULM vrátane poskytovateľov technologických služieb - dátových analýz, hostingu a technickej podpory;
 • s odbornými poradcami, audítormi alebo obchodnými partnermi VULM;
 • regulačnými orgánmi, vládami a orgánmi činnými v trestnom konaní a
 • s ďalšími tretími stranami v súvislosti s reorganizáciou celej spoločnosti alebo akejkoľvek jej časti. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané spoločnosťou VULM a ďalšími dôveryhodnými dodávateľmi mimo vášho domovského sídla, a to aj v krajinách, kde zákony o ochrane osobných údajov nemusia byť ekvivalentné alebo rovnako ochranné ako zákony vo Vašej domovskej krajine. V súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a súkromia zavádzame vhodné opatrenia, aby sme zabezpečili, že Vaše osobné údaje zostanú chránené a zabezpečené, keď sa prenášajú mimo vašej domovskej krajiny. Tieto opatrenia zahŕňajú dohody o prenose údajov, ktorými sa vykonávajú štandardné ustanovenia o ochrane údajov alebo záväzné firemné pravidlá spoločnosti VULM.

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, používaním, zverejnením, zmenou alebo zničením použijeme rôzne bezpečnostné opatrenia a technológie v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a súkromia. Ak napríklad spoločnosť VULM spolupracuje s nezávislým poskytovateľom služieb, tento poskytovateľ je starostlivo vybraný v súlade s pravidlami a postupmi spoločnosti VULM, ktoré zaväzujú nezávislého poskytovateľa služieb, aby používal príslušné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov Odosielanie údajov spoločnosti VULM prostredníctvom internetu alebo mobilnej telefónnej siete nemusí byť úplne bezpečné, a akýkoľvek takýto prenos je na vlastné riziko používateľa.

WEBOVÉ STRÁNKY MIMO VLASTNÍCTVA ALEBO KONTROLY VULM

VULM môže priebežne odkazovať na webové stránky alebo mobilné aplikácie mimo vlastníctva VULM alebo nad ktorými VULM nemá kontrolu, a preto sa na ne nevzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Ak sa rozhodnete používať alebo navštíviť takéto stránky, prečítajte si právne vyhlásenie a vyhlásenie o ochrane osobných údajov uvedené na každej takejto webovej stránke alebo mobilnej aplikácii za účelom oboznámenia sa so spôsobom ochrany osobných údajov.

VAŠE PRÁVA

Právo o ochrane osobných údajov Vám priznáva rôzne práva v súvislosti s ochranou osobných údajov. Máte právo:

 • požiadať spoločnosť VULM o prístup k Vašim osobným údajom, ktorými VULM disponuje;
 • požiadať o opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov;
 • požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov alebo namietať proti tomuto spracovaniu;
 • odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (v krajinách, kde spoločnosť VULM spracováva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu);
 • požiadať o prijatie alebo prenos osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti VULM, do inej organizácie v strojovo čitateľnej forme a
 • podať sťažnosť miestnemu orgánu dohľadu, ak dôjde k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov alebo ak ste v dôsledku nezákonného spracovania vašich osobných údajov utrpeli ujmu. Pri uplatňovaní svojich práv nás, prosím, kontaktuje prostredníctvom kontaktných údajov v časti Kontakt.

AK SI NEŽELÁTE POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vždy sa môžete rozhodnúť, že neposkytnete Vaše osobné údaje spoločnosti VULM. Ak máte námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov, alebo ste udelili VULM súhlas so spracúvaním údajov a želáte si súhlas odvolať, spoločnosť VULM bude túto voľbu rešpektovať v súlade so svojimi právnymi povinnosťami. Môže to však znamenať, že nebudeme schopní spracúvať Vaše údaje tak, ako je opísané v časti “ako spracúvame Vaše osobné údaje” uvedenej vyššie, alebo to môže znamenať, že nebudete môcť používať naše služby a produkty.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak máte otázky alebo dotazy týkajúce sa tohto dokumentu, alebo v prípade uplatňovania svojich práv, prosíme obráťte sa na spoločnosť VULM prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.
VULM s.r.o.
Tuhovská 18, 831 06 Bratislava
Email: info@vulm.sk
Tel. +421 2 32 18 11 11

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť VULM.

Povídat si o problému s únikem moči nemusí být vždy příjemné, avšak diskutovat na toto téma je více než důležité. Navzájem si tak pomáháme zbavit se ostychu ať už před svými přáteli, blízkými nebo lékařem a lékárníkem. Čím více se podělíme o svoje zkušenosti a položíme více otázek odborníkům, tím více se nám odkryje problém a dozvíme se návod na to, jak jednoduchá cesta vede ke zlepšení.

Právě tady je prostor na kladení vašich otázek přímo odborníkovi, kterým je MUDr. Miroslav Smolík, specialista na gynekologii a porodnictví, působící na Ružinovské poliklinice v Bratislavě. Neváhejte mu popsat vaši zkušenost, váš problém a dozvíte se cenné rady, které pomohou Vám i ostatním ženám odstranit vaše trápení a znovu si vychutnávat život tak, jako předtím.

Na vaše otázky odpovídá gynekolog MUDr. Miroslav Smolík

MUDr. Miroslav Smolik

Pan doktor Miroslav Smolík, uznávaný specialista a odborník je navíc velmi příjemný člověk s lidským přístupem.

Portfolio jeho výkonů a poskytování zdravotní péče je široké, od praxe na ambulanci, prvního kontaktu s pacientkou, přes operační zákroky až po porody. Už několik roků pracuje v gynekologicko-porodnické ambulanci na Ružinovské poliklinice v Bratislavě. Jako atestovaný gynekolog a porodník působí v rámci klinického operačního dne také v Gynekologicko – porodnické nemocnici KOCH v Bratislavě, kde vykonává i ústavní pohotovostní služby.

Jak sám říká, na záliby nezbývá mnoho času, protože jeho práce je pro něho nejen povinností, ale i naplněním životního poslání. Rád si však odpočne v lese, na zahrádce, či při procházce se psem.

zpět na začátek »

zeptali jste se

Jakého lékaře mám navštívit, když mám problém s únikem moči?

V případě úniku moči to závisí i na příčině, věku a anamnéze. Například k úniku moči může dojít i vlivem prochladnutí, tehdy je stav přechodný. V tomto případě stačí samoléčba nebo návštěva obvodního lékaře. V případě, že jde o dlouhodobější problém, ať už jde o stresovou nebo urgentní inkontinenci, je vhodné vyhledat spíše specialistu – ženy gynekologa nebo urologa, muži urologa. Každopádně není třeba problém s únikem moči odkládat na později. Čím dříve lékaře navštívíte, tím dříve se problémy podchytí a lékař navrhne léčbu.

Je možné, že se u žen objeví problém s únikem moči po 30tce? Je tato choroba dědičná?

U žen se tento problém skutečně může vyskytnout už v relativně mladém věku. Může to být vlivem různých faktorů, kterými jsou porody, nadměrná fyzická zátěž, obezita či operace. Dědičnost při tomto onemocnění nehraje až tak významnou roli.

Co mám dělat, aby se projevy inkontinence nezhoršovaly?

Je vícero možností, jak postupovat. V první řadě je důležité objasnit příčinu inkontinence a podle toho se zachovat. Může jít o infekci močových cest, stresovou či urgentní inkontinenci. Vhodná je správná životospráva, redukce váhy, management pitného režimu, cviky na posílení svalstva pánevního dna a v neposlední řadě existují vhodné přípravky, které napomáhají moč udržet, např. Incovenal je volně dostupný v lékárnách, takže není třeba opakovaně chodit pro recept k lékaři. Pokud se stav nezlepšuje, odborné vyšetření je nevyhnutelné a po něm se navrhne další vhodný postup léčby.

Co můžu udělat proto, aby se zpomalil nástup těchto obtíží, když nechci jít na operaci?

Určitě redukovat všechny možné zátěžové rizikové faktory, jako je obezita, nesprávná nadměrná fyzická námaha, kouření, alkohol, opakovaná prochladnutí a infekce močových cest. Naopak se snažit nastolit správný pitný režim, naučit se správně a včas chodit močit (tzv. management močení), posilovat vhodnými cviky svalstvo pánevního dna, užívat přípravky vhodné na úpravu obtíží – můžete začít i volně prodejnými přípravky, jako je například právě Incovenal, případně Vám lékař může předepsat léky, které jsou vázány na lékařský předpis. Výhodou doplňku stravy Incovenal je právě to, že není založený na hormonální bázi a díky tomu nezatěžuje další orgány Vašeho těla.

Týká se problém inkontinence pouze žen nebo se objevuje i u mužů?

Tento problém se vyskytuje u žen i u mužů. U mužů se začíná projevovat spíše ve vyšším věku, souvisí například s onemocněním prostaty. U žen se může vzhledem k odlišným anatomickým predispozicím a některým individuálním faktorům (gravidita, porody, operace na vnitřním genitálu ženy) objevit často i v mladším věku.

Kdo je nejvíce ohrožený inkontinencí? Muži, ženy, věk, váha...

Inkontinencí jsou ohroženy v podstatě všechny věkové skupiny. Děti, dospělí, ženy, muži, senioři. Některé skupiny více, některé méně. Svoji roli hraje jistě i věk, prodělaná onemocnění, v neposlední řadě váha. Ženy po těžkých porodech nebo obézní lidé, jsou postiženi tímto symptomem více než ostatní. V České republice se počet inkontinentních osob odhaduje přibližně na 670 000.

Jaké typy inkontinence rozlišujeme? Jak se projevují jednotlivé typy inkontinence?

Existuje více typů inkontinence. Dětská inkontinence, stresová inkontinence, urgentní inkontinence, reflexní inkontinence, extrauretrální inkontinence, inkontinence z přetékání močového měchýře, případně různé smíšené typy inkontinence. Též hodnotíme úroveň postižení, tedy stupeň inkontinence. První je nejlehčí, jen občasný. Druhý už hodnotíme jako častý, vícekrát za den. Třetí je nejzávažnější, hodnotíme ho podstatě jako trvalý, moč uniká přes den i v noci v lehu.

Nejčastěji se v klinické praxi vyskytuje forma stresové či urgentní inkontinence.

zpět na začátek »